Verzend antiquariaat
Calliope

Up ]

Up
calliope
telefoon
adres

 

Calliope de muze

"Deze muze, de beschermgodin der welsprekendheid, bezielde tevens de zangers, die den roem der helden en koningen in hun dichtwerken vierden. Het Heldendicht, 't moeijlijkst en meest geschat voortbrengsel der poŽzij, stond voornamelijk onder hare leiding. De vinding-zelve van het Heldendicht werd haar toegeschreven.

Hesiodus beschouwt Calliope als verre boven de andere muzen verheven. Diodorus van SiciliŽ zegt, dat zij onder allen de geleerdste was, en dat de schoonheid harer stem haar den naam van Calliope had doen verwerven.

Zij was het welke Jupiter gelastte, het verschil dat tusschen Proserpina en Venus, sedert den dood van Adonis, dien zij-beiden beminden, bestond, uit te wijzen; zij meende ze te kunnen bevredigen, door te beslissen, dat de beruchte jager zes maanden in de hel en zes maanden op de aarde zou doorbrengen; maar de twee Godinnen vonden zich door deze regtspraak beleedigd, en Venus wreekte zich er over door den dood van Orpheus, dien men voor den zoon der kuise g odin houdt.

Calliope zit hier op een rots van den Parnassus; zij schijnt in diepe mijmering verzonken, en zich tot het schrijven van eenige dichtregels op het met was bestreken tafeltje gereed te maken. Hare kleeding bestaat uit twee tunica's, waarvan de onderste toegeknoopte mouwen heeft. Het hoofd is er later opgezet, maar toch is het antiek."

geciteerd uit: Europeesch Museum van schilder- en beeldhouwkunst voorstellende de beroemste schilderstukken en beelden uit de eerste kabinetten van Europa. deel 1 Mythologie. Breda 1842.

 

   
Calliope